Zadania Zarządu Oddziału

Do zadań Zarządu Oddziału należy między innymi reprezentowanie Oddziału i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. występowanie do Zarządu Oddziału, z wnioskami wynikającymi, z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Oddziału

  • Stefania Ewa Czerw - Prezes
  • Lucyna Kaliszewska - Sekretarz
  • Dominika Sylwia Trzcińska - Skarbnik
  • Alina Borodziuk - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

  • Janusz Gutowski - Przewodniczący
  • Lilianna Majewska-Farjan - Zastępca Przewodniczącego
  • Aleksandra Mackiewicz - Sekretarz